bg1

Agency Policy

Dasar Agensi

  • Memperkasakan keupayaan dan kapasiti organisasi bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pentadbiran Islam
  • Memperkukuhkan pengurusan institusi pendidikan Islam bagi melahirkan modal insan yang seimbang dunia dan akhirat
  • Memperteguhkan pengurusan institusi masjid dan surau bagi pembentukan ummah yang bersatu, sejahtera dan harmoni
  • Memperkasakan agenda dakwah Islam secara syumul ke arah pembentukan ummah berpaksikan al-Quran dan as-Sunnah
  • Memantapkan pentadbiran undang-undang Islam ke arah mendaulatkan pelaksanaan syariat Islam.

Print Email