Langganan RSS

Langganan RSS

RSS adalah singkatan bagi Really Simple Syndication atau RDF Site Summary (RSS 0.9 dan 1.0) adalah suatu aplikasi XML (Extensible Markup Language) mengikut tahap spesifikasi World Wide Consortium (W3C). Ia merupakan suatu format sindikasi berita dan digunakan sebagai agen untuk mendapatkan berita atau data secara atas talian daripada laman web yang menyokong aplikasi ini.

Khidmat RSS di JAIPP

Portal Rasmi Jabatan Agama Islam Negeri Pulau Pinang menyediakan langganan RSS bagi pengunjung yang ingin mendapatkan maklumat lanjut dengan pantas dan efisyen.

Senarai RSS JAIPP

Berita Terkini
ePenyertaan
Kalendar Aktiviti

Cetak Emel